Syed Mushtaq Ali T20 2021 Point Table, matches, wins, losses, LIVE Streaming, LIVE Score

ELITE, GROUP A
TEAM FOR AGAINST
PUNJAB 5 5 0 0 0 20 2.483 784/89.1 631/100.0
KARNATAKA
5 4 1 0 0 16 0.292 736/99.1 675/94.4
JAMMU & KASHMIR
5 3 2 0 0 12 0.243 601/85.4 640/94.3
RAILWAYS
5 2 3 0 0 8 -1.357 678/97.1 796/95.3
UTTAR PRADESH
5 1 4 0 0 4 -0.291 635/93.1 655/92.1
TRIPURA
5 0 5 0 0 0 -1.427 703/100.0 740/87.3
ELITE, GROUP B
TEAM FOR AGAINST
 

TAMIL NADU
5 5 0 0 0 20 1.88 775/87.4 696/100.0
BENGAL
5 3 2 0 0 12 0.654 743/90.4 739/98.0
JHARKHAND
5 3 2 0 0 12 0.23 822/100.0 799/100.0
ASSAM 5 2 3 0 0 8 -0.961 772/100.0 816/94.0
HYDERABAD (INDIA) 5 1 4 0 0 4 -0.199 758/100.0 761/97.5
ODISHA 5 1 4 0 0 4 -1.569 674/99.0 733/87.3
ELITE, GROUP C
TEAM FOR AGAINST
BARODA
5 5 0 0 0 20 1.465 705/91.3 624/100.0
HIMACHAL PRADESH
5 4 1 0 0 16 0.94 674/94.3 613/99.0
GUJARAT
5 3 2 0 0 12 0.891 672/83.4 607/85.0
UTTARAKHAND
5 1 4 0 0 4 -0.981 702/98.1 778/95.4
MAHARASHTRA
5 1 4 0 0 4 -1.169 680/100.0 773/97.0
CHHATTISGARH
5 1 4 0 0 4 -1.39 653/85.0 691/76.1
ELITE, GROUP D
TEAM FOR AGAINST
RAJASTHAN
5 4 1 0 0 16 0.493 670/92.0 679/100.0
MADHYA PRADESH
5 4 1 0 0 16 0.285 838/99.0 818/100.0
SAURASHTRA
5 3 2 0 0 12 1.56 944/99.1 788/99.0
GOA
5 3 2 0 0 12 -0.373 806/99.4 846/100.0
SERVICES
5 1 4 0 0 4 -0.145 776/97.2 782/96.2
VIDARBHA
5 0 5 0 0 0 -1.907 663/100.0 784/91.5
ELITE, GROUP E
TEAM FOR AGAINST
HARYANA
5 5 0 0 0 20 0.869 782/90.5 774/100.0
DELHI
5 3 2 0 0 12 1.913 920/97.0 737/97.2
KERALA
5 3 2 0 0 12 0.454 864/93.1 857/97.1
PUDUCHERRY
5 2 3 0 0 8 -1.192 691/98.2 800/97.2
 

ANDHRA
5 1 4 0 0 4 -0.593 724/97.1 732/91.0
MUMBAI
5 1 4 0 0 4 -1.374 719/98.5 800/92.3
PLATE GROUP
TEAM FOR AGAINST
 

BIHAR
5 5 0 0 0 20 1.161 516/85.0 491/100.0
CHANDIGARH
5 4 0 0 1 18 5.763 644/67.1 306/80.0
NAGALAND
5 4 0 0 1 18 3.047 634/73.0 451/80.0
MEGHALAYA
5 3 2 0 0 12 1.671 581/85.2 453/88.1
MANIPUR
5 2 3 0 0 8 -1.076 515/92.1 582/87.2
SIKKIM
5 1 4 0 0 4 -2.939 420/83.4 650/81.4
ARUNACHAL PRADESH
5 0 5 0 0 0 -2.393 493/100.0 570/77.5
MIZORAM
5 0 5 0 0 0 -4.521 442/85.0 742/76.2