Dream11 ECS T10 Stockholm 2020 Live: STO vs KCC Live Stockholm CC vs Kista CC Dream11 Prediction, Date Time, Playing XI, Live Streaming, Full Squad

Match Details
Match: Stockholm CC vs Kista CC
Date: June 17, 2020
Time: 9:30 PM IST
Venue: Marsta Cricket Club, Stockholm, Sweden.
Series status: Round robin stage.

STO vs KCC Dream11 prediction: Squads for the STO vs KCC Dream11 team

STO vs KCC Dream11 prediction: STO vs KCC Dream11 team: STO Squads
Viswanadha Bazawada, Chenna Nali, Jyotimoi Saikia, Abhishek Mathur, Kaushik Vats, Vinod Chalindra, Sampat Manju Iyengar, Santosh Yadlapalli, Shrikant Sakpal, Akanshu Mahajan, Harsha Vardahana Singaraju, Himanshu Patel, Feroz Patel, Umesh Bharti, Rakesh- Kumar, Karthik Jayachandran, Akash Jha, Ashok Ganesan Ramaingam, Avinash Upadhyaya, Prem Krishna, Rajesh Lal Raveendran, Suman Mokhamatam, Niranjan Komalla

STO vs KCC Dream11 prediction: STO vs KCC Dream11 team: KCC Squads
Fashahid Shah, Kashan Khan, Chandan Khatri, Muhammad Farhan Anwar, Nasir Khan, Arif Zaidi, Rizwan Baig, Aleem Muhammad Siddiqi, Pankaj Kaul, Zubair Abbas, Maqoos Badar, Shahid Nawaz, Muhammad Asif, Junaid Azam, Ahsan Mehmood, Ghazzai Mehdi, Hamza Iqbal, Imran Hussain, Sudharma Srinivasan Damarla, Naeem Ullah Khan.

STO vs KCC Dream11 prediction: STO vs KCC Dream11 team predicted playing XIs
STO Dream11 team predicted playing XI:
Vinod Chalindra, Kaushik Vats, Jyotimoi Saikia, Abhishek Mathur, Harsha Vardahana, Sampat Manju, Himanshu Patel, Akanshu Mahajan, Avinash Upadhyaya, Suman Momhamatam, N Komalla

KCC Dream11 team predicted playing XI:
Fashahid Shah, Kashan Khan, Chandan Khatri, Muhammad Farhan Anwar, Nasir Khan, Arif Zaidi, Rizwan Baig, Aleem Muhammad Siddiqi, Pankaj Kaul, Zubair Abbas, Maqoos Badar.

STO vs KCC Dream11 top picks
A Mathur, K Vats. U Bharti, A Upadhyaya